• استفاده از چند Model در یک Razor در ASP.NET MVC 5 - قسمت دوم
استفاده از چند Model در یک Razor در ASP.NET MVC 5 - قسمت دوم
1395/09/15 \\ MVC 5 & 6 \\ 3 نظر

در قسمت قبلی چند روش از روشهای ارسال بیش از یک Model به View را بررسی نمودیم و این قسمت دوم و پایانی مبحث خواهد بود.

  • استفاده از چند Model در یک Razor در ASP.NET MVC 5 - قسمت اول
استفاده از چند Model در یک Razor در ASP.NET MVC 5 - قسمت اول
1395/09/15 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

یکی از مواردی که ASP.NET همواره مطرح بوده و راهکارهای استاندارد یا ابداعی زیادی برای آن وجود دارد، ارسال بیش از یک Model به View میباشد.

  • 1
  • 2
  • موارد یافته شده : 23