• بررسی چگونگی ارسال مقادیر بیش از یک Model از سمت View به Controller از طریق Ajax
بررسی چگونگی ارسال مقادیر بیش از یک Model از سمت View به Controller از طریق Ajax
1395/09/05 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

در مواردی لازم است بیش از یک بسته Data با شکل و بدنه متفاوت را از View به Controller ارسال کنیم. در این مقاله به صورت قدم به قدم به بررسی عملی چگونگی این روند خواهیم پرداخت.

  • بررسی Infinite Scroll در ASP.NET MVC بر اساس Jquery Ajax
بررسی Infinite Scroll در ASP.NET MVC بر اساس Jquery Ajax
1395/08/30 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

در این مقاله به صورت سریع و ساده قصد داریم به بررسی چگونگی پیاده سازی Infinite Scrolling در ASP.NET MVC با کمک Jquery بپردازیم.

  • موارد یافته شده : 4