• بررسی خیلی سریع مفهوم Yeld در سی شارپ
بررسی خیلی سریع مفهوم Yeld در سی شارپ
1400/02/06 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

فرض کنید قرار است در یک متد لیستی از همکاران را به عنوان مثال برگردانید، این لیست از دیتابیس خوانده می شود و قطعن باید به صورت کامل Populate شود و سطح بالاتر که آنرا صدا میزند پاس داده شود. به دو پیاده سازی دقت کنید، پیاده سازی اول به صورت یابویی و پیاده سازی دوم به لحاظ کردن کمی استفاده از مغز و در کنار آن استفاده از مفهوم yieldانجام گردیده است.

  • بررسی خیلی سریع مفهوم Yeld در سی شارپ
بررسی خیلی سریع مفهوم Yeld در سی شارپ
1400/02/06 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

فرض کنید قرار است در یک متد لیستی از همکاران را به عنوان مثال برگردانید، این لیست از دیتابیس خوانده می شود و قطعن باید به صورت کامل Populate شود و سطح بالاتر که آنرا صدا میزند پاس داده شود. به دو پیاده سازی دقت کنید، پیاده سازی اول به صورت یابویی و پیاده سازی دوم به لحاظ کردن کمی استفاده از مغز و در کنار آن استفاده از مفهوم yieldانجام گردیده است.

  • موارد یافته شده : 2