• ASP.NET Core 1 – قسمت 30
ASP.NET Core 1 – قسمت 30
1395/02/07 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

علاوه بر Viewstart یک ViewImports فایل هم در این ورژن ASP.NET MVC بوجود آمده است و در هنگام Render شدن یک View ، MVC در صورت وجود این فایل ، از آن هم استفاده خواهد نمود.

  • موارد یافته شده : 1