• بررسی SRP یا Single responsibility principle
بررسی SRP یا Single responsibility principle
1395/09/12 \\ DataBase and Design Pattern \\ 0 نظر

در دو قسمت قبلی هر Principle از استانداردهای SOLID را نام بردیم و حال وقت شرح و بررسی هر یک از آنهاست . اولین و شاید بتوان گفت مهمترین آیتم همان SRP است که شرح و بررسی آن خواهیم پرداخت .

  • موارد یافته شده : 1