• ASP.NET Core 1 – بررسی Client Side Validation
ASP.NET Core 1 – بررسی Client Side Validation
1395/02/13 \\ MVC 5 & 6 \\ 1 نظر

یکبار پروژه را باز و یک رکورد را در وضعیت Edit قرار داده و با استفاده از Inspect به محتوای صفحه بروید . خواهید دید که مشابه تصویر زیر یک Data-val که مقدار آن هم True است در صفحه وجود دارد .

  • ASP.NET Core 1 – قسمت 42
ASP.NET Core 1 – قسمت 42
1395/02/12 \\ MVC 5 & 6 \\ 2 نظر

اصولن وقتی CSS در پروژه داشته باشیم ، باید در Layout از آن استفاده کنیم . اینکار را در این پروژه هم انجام میدهیم تا اندکی پروژه از نظر ظاهری هم شکل بگیرید .

  • 1
  • 2
  • 3
  • موارد یافته شده : 45