• نقش هوش مصنوعی در تعالی جامعه یا تضعیف جنبه های انسانی – بخش پایانی
نقش هوش مصنوعی در تعالی جامعه یا تضعیف جنبه های انسانی – بخش پایانی
1395/01/22 \\ مقالات عمومی \\ 0 نظر

دموکراسی مقصد تغییرات میباشد. و با کمک تکنولوژی میتوان سیستم بروز فکر پارلمانی و مجموع قوانین بر اساس این سیستم تفکر گردآوری کرد و بزودی شاهد یک دولت به روز خواهیم بود

  • نقش هوش مصنوعی در تعالی جامعه یا تضعیف جنبه های انسانی – بخش سوم
نقش هوش مصنوعی در تعالی جامعه یا تضعیف جنبه های انسانی – بخش سوم
1395/01/21 \\ مقالات عمومی \\ 0 نظر

دموکراسی بسیار فراتر از یک گونه از دولت میباشد اما زمانی که راجع به اداره ی یک مملکت صحبت میکنیم روش های بسیاری برای برای تعالی در ضمینه اجرای عدالت و مشارکت وجود دارد.

  • موارد یافته شده : 5